SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dobrovolně a svobodně dávám společnosti:

Cookies lišta, s.r.o., IČO 17418640, se sídlem Příčná 1892/4, 110 00, Praha 1 – Nové Město, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 370968 (dále též „Správce“), kontaktní e-mail: support@cookiesbar.io, tel.: +420 792 202 090,

souhlas se zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu a při zachování a dodržení níže uvedených podmínek:

Osobní údaj zpracovávaný na základě tohoto souhlasu: e-mailová adresa

Účel zpracování: zasílání obchodních sdělení ze strany Správce

Doba zpracovávání údajů: Tento souhlas je udělován na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů. Správce nepředává osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu žádnému jinému správci. Zpracovatelé osobních údajů jsou uvedeni v Zásadách ochrany osobních údajů služby Cookieslista.cz, které jsou dostupné zde: https://www.cookieslista.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ (dále jen „Zásady“).

Předávání osobních údajů do třetích zemí. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Práva subjektu údajů: Máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost osobních údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování, (vii) podat stížnost u dozorového úřadu (dozorovým úřadem v místě sídla Správce je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125) (viii) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a (vix) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů. Bližší specifikace práv je uvedena v Zásadách. Osobní údaj zpracovávaný na základě tohoto souhlasu nebude při zpracování k uvedenému účelu předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce na výše uvedený kontaktní e-mail.

Právo odvolat souhlas: Jsem si vědom/a skutečnosti, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním písemného odvolání souhlasu na kontaktní e-mailovou adresu: support@cookiesbar.io, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti prováděné na základě tohoto souhlasu. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se mnou. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Souhlas je udělen v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).