VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SLUŽBY COOKIESLISTA.CZ

Platné od 11. 2. 2023, podmínky platné do 10. 1. 2023 najdete zde.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky služby Cookieslista.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Uživatelů vznikající v souvislosti s využitím Služby Cookieslista.cz tak, jak je popsáno v těchto Podmínkách.

2. Provozovatel. Provozovatelem je společnost Cookies lišta, s.r.o., IČO 17418640, se sídlem Příčná 1892/4, 110 00, Praha 1 – Nové Město, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 370968 (dále jen „Provozovatel“). Adresa pro doručování písemností Provozovateli je Ing. Martin Weigel, Purkyňova 2695/50, 61200 Brno, telefonický kontakt Provozovatele je +420 792 202 090, adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je support@cookiesbar.io.

3. Uživatel. Uživatel je osobou, která využije Službu Cookieslista.cz. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání Smlouvy o poskytnutí licence nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Uživatelem, který není spotřebitelem, tedy tím, který Službu Cookieslista.cz využije pro potřeby svého podnikání.

4. Definice. Pro účely těchto Podmínek:

 1. Licence“ znamená nevýhradní oprávnění k užití Předmětu licence na jednu doménu provozovanou Uživatelem v rozsahu, jak je definováno v těchto Podmínkách;
 2. Prodejní web“ znamená webový portál dostupný na webové stránce www.cookieslista.cz, prostřednictvím kterého lze objednat Službu Cookieslista.cz;
 3. Předmět licence“ znamená licenční kód pro WordPress nebo JavaScript API pro vložení na stránku nepostavenou na WordPress, který je poskytnut Uživateli na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí licence a je dostupný v Uživatelském účtu, kdy prostřednictvím těchto kódů dojde k vygenerování cookies lišty a Textů pro zvolenou doménu Uživatele;
 4. Služba Cookieslista.cz“ znamená službu pro vygenerování cookies lišty a Textů, kdy bližší popis Služby Cookieslista.cz je zde. Uživatel bere na vědomí, že Služba Cookieslista.cz není právní službou ani právní službu nenahrazuje. Službu Cookieslista.cz Provozovatel poskytuje v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy o poskytnutí licence;
 5. Smlouva o poskytnutí licence“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, na základě které Provozovatel poskytne Uživateli Službu Cookieslista.cz, tj. udělí Uživateli Licenci k Předmětu licence;
 6. Texty“ znamená vygenerované texty o zpracovávání osobních údajů Uživatelem a nakládání s cookies dle údajů vyplněných ze strany Uživatele;
 7. Uživatelský účet“ znamená účet Uživatele na Prodejním webu, který bude Uživateli vytvořen po úhradě ceny Služby Cookieslista.cz.

SLUŽBA COOKIESLISTA.CZ

5. Služba Cookieslista.cz. Poskytnutí Služby Cookieslista.cz probíhá následujícím způsobem, kdy jednotlivé kroky jsou specifikované níže v těchto Podmínkách:

 1. Uživatel na Prodejním webu vyplní nezávazný objednávkový formulář;
 2. na základě poskytnutých informací se Uživateli zobrazí nabídka Provozovatele;
 3. v případě, že Uživatel bude chtít využít Službu Cookieslista.cz, dokončí objednávku a uhradí cenu Služby Cookieslista.cz;
 4. po zaplacení ceny Služby Cookieslista.cz je Uživatel přesměrován zpět na Prodejní web, kde mu je vytvořen Uživatelský účet, ve kterém na stránce Integrace nalezne pokyny k vygenerování cookies lišty a příslušných Textů;
 5. Plná Licence je udělena na dobu jednoho roku;
 6. Plnou Licenci lze v Uživatelském účtu prodloužit kdykoliv před uplynutím trvání Plné licence.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

6. Údaje o Uživateli. Uživatel je povinen poskytovat Provozovateli pravdivé a úplné údaje o své osobě. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Uživatel veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou.

7. Přístupové údaje. Uživatel je povinen chránit si své přístupové údaje. V případě ztráty či jeho zneužití je Uživatel povinen ihned informovat Provozovatele tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Provozovatel však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Uživatele.

8. Změny údajů Uživatele. Uživatel je povinen informovat Provozovatele o změně poskytnutých údajů o své osobě. Provozovatel je oprávněn obrátit se na Uživatele za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů a žádat o poskytnutí dodatečných informací. V případě, že bude mít Provozovatel podezření na zneužití údajů Uživatele, má právo dle svého uvážení odmítnout žádost o provedení změny, dokud mu nebude změna prokázána.

9. Přerušení Uživatelského účtu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Prodejního webu či Uživatelského účtu, případně přerušit provoz Prodejního webu či Uživatelského účtu na neomezeně dlouho dobu, zejména pak z důvodu plánované údržby nebo neplánované pohotovostní údržby, kterou provádí Provozovatel nebo třetí strana.

10. Zrušení Uživatelského účtu. Pokud bude chtít Uživatel svůj Uživatelský účet zrušit, může tak učinit kdykoliv, kdy zašle žádost o zrušení Uživatelského účtu na adresu support@cookiesbar.io. Zrušením Uživatelského účtu dojde k ukončení Licence, tzn. Předmět Licence přestane být aktivní. Pokud se tak stane, Uživatel bere na vědomí, že mu nebude vrácena jakákoliv platba uhrazená na základě Smlouvy o poskytnutí licence, a to ani v případě, že Uživatel Licence nevyužil.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ LICENCE

11. Objednávkový formulář. Uživatel vyplní nezávazný objednávkový formulář dostupný na Prodejním webu, do kterého Uživatel vyplní své jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační údaje, uvede, o kolik Licencí má zájem, a další požadované údaje.

12. Nabídka. Po vyplnění objednávkového formuláře se Uživateli na Prodejním webu zobrazí nabídka Provozovatele, kdy nedílnou součástí je i celková cena Služby Cookieslista.cz vypočtená dle údajů vyplněných Uživatelem v objednávkovém formuláři, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

13. Uzavření Smlouvy o poskytnutí licence. V případě, že Uživatel bude chtít využít Službu Cookieslista.cz, odsouhlasí tyto Podmínky a klikne na políčko „Zaplatit on-line přes GoPay (Objednávka zavazující k platbě)“. Tímto okamžikem dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem k uzavření Smlouvy o poskytnutí licence. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytnutí licence. Uživatel uzavřením Smlouvy o poskytnutí licence potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Potvrzení uzavření Smlouvy o poskytnutí licence bude Uživateli doručeno e-mailem na zadanou e-mailovou adresu.

14. Úhrada ceny Služby Cookieslista.cz. Po dokončení objednávky dojde k přesměrování na platební bránu, kde si Uživatel vybere vhodnou platební metodu a cenu za Službu Cookieslista.cz uhradí. Cena za Službu Cookieslista.cz je uvedena v českých korunách a je konečná, tj. včetně všech dalších daní a poplatků. Žádné náklady na dodání ani zálohy nebo obdobné platby nebudou Uživateli účtovány. Před úhradou ceny Služby Cookieslista.cz není Provozovatel povinen Předmět licence poskytnout. Provozovatel využívá platební brány třetích stran. Pokud Uživatel zvolí platbu pomocí:

 1. GoPay, proběhne celý platební proces prostřednictvím poskytovatele platebních služeb GoPay, GOPAY s.r.o., IČO 26046768, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, a to za podmínek používání služeb Global Payments, které jsou k dispozici na https://help.gopay.com/cs/tema/cenik-a-obchodni-podminky/aktualni-cenik-a-obchodni-podminky.

15. Automatické prodlužování. V Uživatelském účtu má Uživatel možnost si zapnout automatické prodlužování Plné Licence. Pokud tak učiní, před ukončením konce platnosti Plné Licence se provede automatická platba z účtu Uživatele, čímž dojde k prodloužení Plné Licence. Pro zapnutí Automatické prodlužování je nutné uhradit první prodloužení Plné Licence. Automatické prodlužování lze kdykoliv zrušit odesláním žádosti o zrušení Automatického prodlužování na support@cookiesbar.io.

16. Dodání Předmětu licence. Po zaplacení ceny Služby Cookieslista.cz je Uživatel přesměrován zpět na Prodejní web, kde mu je vytvořen Uživatelský účet, ve kterém si Uživatel vygeneruje Předmět licence. Současně je Uživateli na jeho e-mailovou adresu zasláno potvrzení o uzavření Smlouvy o poskytnutí licence, včetně těchto Podmínek.

17. Právo Provozovatele neuzavřít Smlouvu o poskytnutí licence. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen předložit Uživateli nabídku dle odst. 12 těchto Podmínek a uzavřít s ním Smlouvu o poskytnutí licence.

LICENCE

18. Prohlášení Provozovatele. Provozovatel prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými oprávněními k Předmětu licence, tj. buď je výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv k počítačovému programu, nebo disponuje právy a souhlasy nakládat s počítačovým programem, anebo se jedná o počítačový program, jehož licence umožňují Provozovateli jej použít i bez definovaného souhlasu. Provozovatel prohlašuje, že užívání Předmětu licence není v rozporu s autorskými ani jinými právy třetích osob, a že nic Provozovateli nebrání v tom, aby Uživateli poskytoval Licenci v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami.

19. Licence. Licence k Předmětu Licence je Uživateli poskytnuta:

 1. jako licence nevýhradní,
 2. bez teritoriálního omezení,
 3. na neomezeně dlouhou dobu, avšak s omezením uvedeným v odst. 19 těchto Podmínek,
 4. jednu Licenci je možné využít na jednu doménu provozovanou ze strany Uživatele;
 5. Uživatel není oprávněn poskytovat Předmět licence formou sublicence třetím osobám, ani jinak převést nebo postoupit práva a povinnosti z poskytnuté Licence;
 6. Uživatel není povinen Licenci využít.

20. Plná a Omezená Licence. Licence bude Uživateli poskytnuta následně:

 1. Plná Licence. Po dobu jednoho roku ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí licence je Uživateli poskytnuta Licence pro WordPress i JavaScript API pro vložení na stránku nepostavenou na WordPress. V případě že v uvedené době dojde ke změně nastavení na doméně Uživatele, Uživatel je oprávněn si v tomto období nakonfigurovat úpravy cookies lišty a znění Zásad pro ochranu osobních údajů; pro vyloučení pochybností Uživatel bere na vědomí, že pokud Uživatel bude chtít využít Předmět licence pro jinou doménu, bude muset uzavřít s Provozovatelem novou Smlouvu o poskytnutí licence. Po dobu definovanou v tomto odstavci jsou Uživateli bezplatně poskytovány technické aktualizace a právní aktualizace reflektující změny právních předpisů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že právní aktualizace mohou být dostupné s určitou časovou prodlevou po nabytí účinnosti novel právních předpisů; aktualizace JavaScript API vloženého na webovou stránku Uživatele z domény cookiesbar.io proběhne automaticky; aktualizace WordPress pluginu bude k dispozici ke stažení, které proběhne automaticky nebo manuálně dle individuální konfigurace WordPressu na doméně Uživatele. Uživatel bude na aktualizace upozorněn. Bude-li nutné, aby Uživatel proved aktualizace manuálně a neučiní-li tak v přiměřené době, nemá právo z vad, které vzniklou v důsledku neprovedené aktualizace;
 2. Omezená Licence. Po uplynutí jednoho roku ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí licence JavaScript API přestane být aktivní. WordPress plugin bude Uživatel oprávněn dál využívat s upozorněním, že Uživateli již nebudou poskytovány technické a právní aktualizace;

21. Obnovení Plné Licence. Uživatel je oprávněn kdykoliv Plnou licenci za poplatek obnovit a dál využívat výhody Plné licence. Pokud uživatel neobnoví Plnou Licenci do doby vypršení její platnosti, je povinen uzavřít novou Smlouvu o poskytnutí licence na Prodejním webu.

UŽITÍ PŘEDMĚTU LICENCE UŽIVATELEM

22. Užití Předmětu Licence Uživatelem. Uživatel je oprávněn k užití Předmětu Licence výlučně za účelem stanoveným těmito Podmínkami. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití Předmětu Licence.

23. Zásady Užívání Předmětu Licence. Uživatel je oprávněn užívat Předmět Licence pouze v souladu s platnými právními předpisy na území, na kterém Předmět Licence užívá. Uživatel nese veškerá rizika s užíváním Předmětu Licence spojená a nese sám veškerou odpovědnost za její užívání a za škodu způsobenou jejím užíváním. Uživatel se zavazuje Předmět Licence užívat s veškerou možnou opatrností a vyhnout se užívání Předmětu Licence způsoby, které by mohly mít za následek porušení právních předpisů nebo práv třetích osob.

24. Zakázané jednání. Uživatel bere na vědomí, že je striktně zakázán jakýkoliv scraping a reverse engineering. Je zakázaná neoprávněná modifikace Předmětu Licence či distribuce Předmětu Licence. Je zakázané Předmět Licence dekompilovat, upravovat na úrovni kódu, reprodukovat Předmět Licence nebo jeho část, zkoumat Předmět Licence s cílem odkrýt princip fungování za účelem vytvoření podobného produktu.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

25. Doplňkové služby. Provozovatel nabízí za poplatek, jehož výše je uvedena v rámci Uživatelského účtu, technickou a právní podporu ke Službě Cookieslista.cz, kdy:

 1. Technická podpora spočívá v instalaci, kontrole funkčnosti, individuální konfiguraci;
 2. Právní podpora poskytovaná partnerskou advokátní kanceláří, která spočívá v právní kontrole vygenerovaných textů s ohledem na předmět činnosti Uživatele. Odpovědnost za poskytování právní podpory nese výhradně partnerská advokátní kancelář, která ji poskytuje. Uživatel bere na vědomí a činí nesporným, že Provozovatel nenese odpovědnost za poskytování právní podpory.

Požadavek na doplňkovou službu je nutné zaslat na e-mail: support@cookiesbar.io nebo lze doplňkovou službu objednat telefonicky na tel. čísle +420 792 202 090 nebo lze doplňkovou službu lze objednat v rámci Uživatelského účtu. Na požadavek Uživatele bude reagováno nejpozději do 5 pracovních dnů.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

26. Odstoupení od Smlouvy o poskytování služby ve 14denní lhůtě. Úhradou ceny Služby Cookieslista.cz uděluje Uživatel Provozovateli výslovný souhlas s poskytováním Služby Cookieslista.cz ihned po uzavření Smlouvy o poskytnutí licence. Jelikož bude Služba Cookieslista.cz poskytnuta Uživateli ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, která je zákonem pro spotřebitele stanovena, pozbývá Uživatel v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo od smlouvy odstoupit.

27. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí licence ze strany Provozovatele. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytnutí licence odstoupit a okamžitě ukončit poskytování Licence v případě, že Uživatel poruší povinnost vyplývající z těchto Podmínek či zasáhne do autorských práv k Předmětu licence. Oznámení o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí licence bude zasláno na e-mailovou adresu Uživatele a bude účinné okamžitě. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí licence nebrání Provozovateli požadovat další nároky v souladu s platnými právními předpisy.

28. Práva z vadného plnění (reklamace). Práva a povinnosti mezi Uživatelem a Provozovatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Provozovatel odpovídá za to, že Služba Cookieslista.cz nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se Smlouvou o poskytnutí licence, tj. odpovídá jejímu popisu, který Provozovatel uvedl na Prodejním webu, je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu. Vadu, která se u Služby Cookieslista.cz projeví nebo vyskytne za dobu trvání Plné Licence, je Uživatel povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění na e-mailovou adresu support@cookiesbar.io. Uživatel může požadovat odstranění vady. Neodstraní-li Provozovatel vadu, projeví-li se vada i po odstranění, je-li vada podstatným porušením smlouvy nebo vadu nelze odstranit a z tohoto důvodu nelze Službu Cookieslista.cz řádně užívat, Uživatel může od Smlouvy o poskytnutí licence odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Odstoupit od Smlouvy o poskytnutí licence není možné, je-li vada jen nevýznamná. Za vadu Služby Cookieslista.cz a Předmětu licence se nepovažuje:

 1. neexistence funkční vlastnosti Předmětu licence, která není uvedena na Prodejním webu;
 2. vada způsobená z důvodu neoprávněných nebo odborných zásahů Uživatele nebo třetí osoby do Předmětu Licence či užití Předmětu Licence v rozporu s ujednáním těchto Podmínek;
 3. vada způsobená zásahem Uživatele nebo vyšší mocí;
 4. implementace Služby Cookieslista.cz do technologicky nekompatibilního prostředí, kterým se rozumí jakékoliv rozhraní či technologie neumožňující běh dodaného WordPress pluginu nebo JavaScript API.

LIMITACE ODPOVĚDNOSTI

29. Vzory Textů. Uživatel bere na vědomí, že veškeré Texty, které budou vygenerovány prostřednictvím Služby Cookieslista.cz jsou vzorové dokumenty, které si individuálně upravuje Uživatel prostřednictvím Uživatelského účtu podle povahy a rozsahu svého podnikání, příp. činnosti, kterou na své doméně provozuje. S ohledem na uvedené Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu, která Uživateli může vzniknout v souvislosti s využitím Služby Cookieslista.cz a Předmětu licence, včetně uveřejnění Textů na doméně Uživatele, a to ani za případně udělené sankce ze strany dozorových orgánů a nároky jakýchkoliv třetích osob.

30. Služba Cookieslista.cz se poskytuje „tak, jak je“ a na základě „dostupnosti“. Provozovatel neručí za to, že Služba Cookieslista.cz bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně a bezchybně a ani neručí za výsledky, které bude možné dosáhnout na základě využívání Služby Cookieslista.cz. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s užíváním Služby Cookieslista.cz a dále za újmy vzniklé z důvodu jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování Prodejního webu a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k tomuto Prodejnímu webu a/nebo nemožnosti využívání jeho obsahu.

31. Omezení uvedené v odstavci 29 a 30 těchto Podmínek je platné s výjimkou případů, kdy taková výjimka a omezení jsou zakázány zákonem.

OSOBNÍ ÚDAJE

32. Legislativní rámec. Při zpracování osobních údajů Provozovatel postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a národními právními předpisy upravujícími zpracovávání osobních údajů, zejména pak zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

33. Zpracování osobních údajů. Veškeré informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele jsou uvedeny zde.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

34. Věk Uživatele. Službu Cookieslista.cz smí využívat pouze osoby starší 16 let.

35. Přístup ke Smlouvě o poskytnutí licence. Uzavřenou Smlouvu a poskytnutí licence bude Provozovatel archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro Uživatele.

36. Neplatnost ustanovení Podmínek. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.

37. Odkazy na Prodejním webu. Kliknutím na některé odkazy na Prodejním webu může dojít k opuštění Prodejního webu a k přesměrování na webové stránky třetích osob. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z Prodejního webu ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na Prodejním webu neznamená souhlas Provozovatele s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.

38. Volba práva a prorogace soudu. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Uživatelem a Provozovatelem při uzavření Smlouvy o poskytnutí licence dle těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy o poskytnutí licence a právních vztahů touto smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Provozovatele. Pro spotřebitele ve smyslu článku 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 593/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) platí, že v důsledku volby práva uvedeného v těchto Podmínkách nesmí být spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila.

39. Funkčnost Služby Cookieslista.cz. K užívání Služby Cookieslista.cz je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Microsoft Edge a/nebo Google Chrome a/nebo Mozilla FireFox a/nebo Opera a/nebo Apple Safari, a to vždy v nejaktuálnější dostupné verzi.

40. Jazyk Podmínek. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva o poskytnutí licence je uzavřena v českém jazyce.

41. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím e-mailové adresy support@cookiesbar.io.

42. Kontrola. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

43. Kodexy chování. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

44. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

45. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy o poskytnutí služby. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

46. Změna Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto Podmínky podle svého uvážení. Nejnovější verze těchto Podmínek je k dispozici zde. Provozovatel se zavazuje oznámit Uživatelům změnu těchto Podmínek formou e-mailu, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Uživatel má právo změnu Podmínek odmítnout, a to zasláním nesouhlasu na adresu support@cookiesbar.io. Neodmítne-li Uživatel změny podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem novou verzí podmínek ode dne účinnosti nové verze podmínek. Zašle-li Uživatel nesouhlas, smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem bude ukončen ke dni předcházejícímu účinnosti nové verze podmínek, tzn. Uživateli bude zrušen Uživatelský účet a dojde k ukončení Licence, tzn. Předmět Licence přestane být aktivní. Pokud se tak stane, Uživatel bere na vědomí, že mu nebude vrácena jakákoliv platba uhrazená na základě Smlouvy o poskytnutí licence, a to ani v případě, že Uživatel Licenci nevyužil.